Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. pro školní rok 2017/2018

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • aktuální informace na www.msmt.cz, www.jmskoly.cz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku maturitních neuměleckých oborů denního a dálkového vzdělávání

naleznete zde


Termín 2. kola talentových zkoušek

Druhé kolo talentových zkoušek pro umělecké obory:

 • Design interiéru
 • Starožitník
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký truhlář a řezbář

se koná dne 22.3.2017.
Přihlášky můžete zasílat do 10.3.2017.


Informace o jednotné přijímací zkoušce pro čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium pro školní rok 2017/2018: zde

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a ilustrační testy pro rok 2017:

Další informace na: www.cermat.cz

Podání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou
82-41-M/11 Design interiéru
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
82-48-L/01 Starožitník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
Nástavbové studium – denní forma studia
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
30. listopadu 2016
Obory vzdělání bez talentové zkoušky
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproud
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-41-L/01 Kosmetické služby
69-51-H/01 Kadeřník
1. března 2017
(zkrácené studium do 30.6.2017)
Nástavbové studium – denní forma studia
64-41-L/51 Podnikání
1. března 2017
Vyšší odborná škola
66-41-N/03 Podnikatelská činnost
30. června 2017

1. Informace o přijímacím řízení pro maturitní obory: zde
2. Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory: zde
3. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory: zde
4. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí: zde

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek u oborů:

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
Výběrové řízení pro zkrácené studium se koná taktéž bez přijímacích zkoušek.

U oborů bez přijímacích zkoušek v přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle těchto kritérií

 • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 22. dubna 2017.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro umělecké obory

Hodnoceny budou studijní výsledky ze 2. pololetí 8. třídy základní školy, a to známky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, výtvarná výchova. Dále celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy.

Známky z výše uvedených předmětů budou bodovány následujícím způsobem:

Známka Body
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1

Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem:

Průměr Body
1,00 – 1,3 5
1,31 – 1,40 4
1,41 – 1,50 3
1,51 – 1,60 2
1,61 – 1,7 1
1,71 a více 0

K součtu bodů za známky budou přičteny celkové průměry z obou jmenovaných pololetí + body za talentovou zkoušku.

Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

Uchazeči nástavbového studia budou přijati pouze na základě talentové zkoušky.

Skladba talentové zkoušky

Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je:

 • TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ (viz. vzorový test)
 • KRESBA
 • MALBA
 • DESIGNOVÉ DOTVOŘENÍ INTERIÉRU (pouze pro obor Design interiéru)

Bodové ohodnocení talentové zkoušky

Dvouleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 30
Kresba: maximální počet bodů 15
Malba: maximální počet bodů 15

Tříleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 21
Kresba: maximální počet bodů 15
Malba: maximální počet bodů 15

Čtyřleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 30
Kresba: maximální počet bodů 15
Malba: maximální počet bodů 15
Prostor (interiér): maximální počet bodů 15 (pouze pro obor Design interiéru)

Ukázkový test kulturně – historických znalostí naleznete ZDE.
Přihlášku na umělecké obory naleznete ke stažení ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro neumělecké tříleté učební obory: zde

Přihlášku na střední školu naleznete ke stažení ZDE.
Přihlášku na nástavbové studium naleznete ke stažení ZDE.