Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)

Absolventi umí strojně i ručně opracovávat dřevo, konstrukční spoje, povrchové úpravy dřevěných výrobků, základy kresby ornamentu, figury a modelování. Technologie a staré techniky, restaurátorské práce, repliky slohového nábytku, dekoratérské práce.

Absolvent umí číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovní technologie, materiálu a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu.

V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:

10 splátek po 1 048,- Kč nebo jedna roční platba 10 480,- Kč, talentové zkoušky 200,- Kč

Zápisné:

1 200,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Umělecké řemeslné práce, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Vzhledem k tomu, že absolventi získají velice široké spektrum znalostí a dovedností i z oblasti souvisejících s tímto oborem, mají možnost uplatnění i v provozech zabývajících se výrobou standartních dřevěných výrobků. Absolventi mají možnost uplatnění v dílnách zabývajících se restaurováním historických kusů nábytku, výrobou replik historického nábyktu.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Cizí jazyk (AJ / NJ)
2
2
2
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
Matematika
1
1
1
Chemie
1
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
1
1
1
Práce s osobním počítačem
1
1
1
Ekonomika
2
Dějiny umění
2
2
Výtvarná výchova
2
2
2
Technické kreslení
1
1
Materiály
2
Technologie
2
2
2
Dějiny nábytkové tvorby
2
b) Odborný výcvik
15
17,5
17,5

 

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 7a, 9a, 19 dle kategorizace – viz příloha.