Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní ve všech oblastech malého a středního podnikání, ve veřejných službách ( pojištovny, banky, státní správa apod…) a v náročných manažerských funkcích ve středních a malých firmách soukromého i státního sektoru, v obchodně provozních a technicko-hospodárských funkcí včetně samostatného řízení. Kde může začít podnikat již během studia. Nabízí tolik žádané atributy na trhu práce jako je finanční a počítačová gramotnost, jazyková zdatnost a především praxe v oboru, kterou získává nejen v rámci studia, ale i v jeho vlastních volnočasových aktivitách, které tato škola umožňuje a tím předbíhá ostatní absolventy vyšších odborných škol.

Absolvent získá teoretické znalosti i praktické dovednosti, které uplatní pri vykonávání ekonomických řídících funkcích v soukromém i státním sektoru, nebo při vedení vlastní firmy. Obor umožňuje studentovi získat v průběhu studia ucelenou kvalifikaci potřebnou pro budoucí uplatnění v řídících funkcích a na pracovních pozicích kladoucích nároky na samostatnou odbornou práci.

Proti stredním školám je hlavním rozdílem interdisciplinarita, zaměření na rešení praktických problému a všeobecný ekonomický přehled. Koncepce studijních programu, nižší počet vyučovacích týdenních hodin i používané pedagogicko – didaktické metody vytvářejí na rozdíl od středoškolského či pomaturitního studia dostatečný tlak na samostatnou práci studentů. Organizace studia je velmi podobná organizaci vysokoškolského studia. Naši pedagogičtí pracovníci se snaží předávat studentům nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti. Výukové předměty jsou zaměřeny na to, aby studenti uměli přesně formulovat podstatu problému, dovedli jej analyzovat a určit kroky k jeho řešení. Studenti znají strategii tržního chování podnikatelů i zákazníků, zvládají dovednost komunikace s oběma stranami, dovedou odhadnout rizika podnikání, ovládají techniky a strategie plánování a zpracovávání podnikatelských analýz. Umí pracovat nejen samostatně, ale i v týmu a při řešení problému využívat právní normy a předpisy.

Profil absolventa:

Naši absolventi získávají

  • všeobecné ekonomické vzdělání
  • orientaci v oblasti podnikového managementu a marketingu
  • znalost právních norem a předpisů
  • vysokou odbornost v oblasti úcetní evidence
  • dovednost získávat, používat ekonomické informace za pomoci výpocetní techniky
  • trvale v průběhu studia studuje 2 cizí jazyky

Obsah učiva obchodně podnikatelského směru je dán učebními osnovami, které jsou pro daný předmět závazné. V kompetenci ředitele školy a vyučujícího je aktualizovat a obsah predmetu měnit podle potřeb současné ekonomiky. Pohotová orientace v ekonomické, politické i právní oblasti a jejich metodické zapracování do výuky je naším prvořadým a trvalým úkolem. Pravidelné využití teoretických vědomostí zabezpečuje souvislá odborná praxe.