Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Tento obor vzdělání je určen žákům se zájmem o humanitní předměty, tělesnou výchovu, esteticko-výchovné disciplíny i cizí jazyk. Od druhého ročníku si žák volí povinně jednu
z uvedených specializací, které jsou otevírány na základě zájmu studentů.

Specializace:

  • výtvarná výchova,
  • humanitní studia,

Podle zájmu a počtu studentů mohou být otevřeny i další specializace jako: tělesná výchova, dramatická výchova, hudební výchova, cizí jazyky.
Studium probíhá v partnerské spolupráci s Masarykovou univerzitou. Společný program pod názvem „Partnerství ve vzdělání“ je zárukou vysoké úrovně přístupu obou škol k výuce klíčových předmětů studia.

Délka a typ studia:
4 roky, střední vzdělání s maturitou

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2011/2012.

ŠVP je k nahlédnutí na recepci školy.

Zápisné:
1 000,- Kč
Zápisné platí žák pouze jednou za celou dobu studia. Při přestupu na jiný obor studia se již zápisné neplatí.

Školné od 1. 9. 2022:
1 800,- Kč měsíčně (ročně 18 000,- Kč)

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu na fakultách připravujících učitele, fakultách sportovních studií, humanitních a esteticko-výchovných směrech.

Uplatnění absolventů:

  • vysokoškolské studium (učitelství pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ; humanitní obory – psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, historie…)
  • učitel v MŠ,
  • vychovatel v družině, domovech dětí a mládeže, centrech volného času,
  • asistent pedagoga na všech stupních vzdělávání

Více informací naleznete zde

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
78-42-M/03 Pedagogické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 23
(kategorie 23 = závažné duševní potíže a poruchy chování)

Součástí přihlášky ke vzdělávání  je originál nebo ověřená kopie lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru (ke stažení)