Školné a poplatky

Školné:

– pro absolventy naší školy činí 10 splátek po 1 398,- Kč (roční 13 980,- Kč)
– pro cizí studenty činí 10 splátek po 1 598,- Kč (roční 15 980,- Kč)

Zápisné:

1 600,- Kč

Školné se platí bezhotovostní platbou na č. účtu, které dostanete při uzavření smlouvy.

Platby za poskytnutí opravných termínů ve zkouškovém období jsou stanoveny:
– opravné termíny zápočtů a klasifikovaných zápočtů 100,- Kč
– opravné termíny zkoušek:
– první opravný termín 200,- Kč
– druhý opravný termín (komisionální) 500,- Kč
– opravné termíny absolutoria 1 500,- Kč

Výjimka v termínu placení školného – přijetí ke studiu (Studijní řád, část II. Přijímací řízení). Úprava řádných smluvních termínů splatnosti školného je možná jenom v případech hodných zřetele (v závažných případech na základě písemné žádosti studenta školy doručené řediteli školy, nejpozději však 5 pracovních dnů před uplynutím řádného termínu splatnosti školného). O žádosti rozhoduje ředitel školy písemně do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti studenta. Žádosti podané studentem školy po uplynutí řádného termínu splatnosti nejsou akceptovány.

V případě opoždění splácení školného je vyměřeno penále ve výši 0,1 % ze sjednané částky za každý den z prodlení počínaje prvním dnem uplynutí řádného termínu splatnosti a konče dnem zaplacení řádného školného. V zájmu studenta školy je doložit řediteli školy datum příkazu k úhradě nebo kopii ústřižku složenky s datem zaplacení školného. V případě nedoložení je penále vyměřeno až do dne převedení školného na účet školy. Penále je splatné v hotovosti bezprostředně po zaplacení školného.

Nezaplacení školného nejpozději v 10. výukovém týdnu běžného školního roku nebo nezaplacení vyměřeného penále je považováno za hrubé porušení smlouvy o studiu a hrubé porušení tohoto školního řádu.