Zkouškové období

Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které trvá 3 týdny. Předměty, které jsou zakončeny zkouškou, klasifikovaným zápočtem či zápočtem stanoví učební plán. Je-li v učebním plánu závěrečné hodnocení zápočet a zkouška, musí být zápis zápočet udělen nejpozději v den konání zkoušky. Zápočet potvrzuje, že student splnil v příslušném předmětu všechny požadavky vyučujícího a zúčastnil se výuky daného předmětu. Klasifikovaný zápočet potvrzuje, že si student osvojil dovednosti žádané vyučujícím. Zkouška muže být ústní nebo písemná (teoretická), nebo ústní i písemná (teoretická) nebo praktická. Garantuje, že student zvládl všechny požadavky vyučujícího.

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

 • 1 – výborně,
 • 2 – velmi dobře,
 • 3 – dobře,
 • 4 – nevyhověl/a.

1. Základní podmínky pro klasifikaci studenta školy jsou

 • splněná povinná účast na výuce alespoň 80 %,
 • splnění dalších podmínek stanovených vyučujícím (testy, seminární práce, atd.) podle bodu II/1.b) tohoto řádu.

Opravná zkouška se koná v 1. a ve 2. opravném termínu v prodlouženém klasifikačním období tak, aby klasifikace byla ukončena nejdéle:

 • do 28. února za zimní období,
 • do 30. září za letní období.

Komisionální zkouška se koná:

 • vždy v případě konání druhé opravné zkoušky,
 • v případě konání rozdílové zkoušky,
 • případě, kdy tak stanoví akreditovaný vzdělávací program.
 • v případě, kdy student žádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání.

Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy s tím, že její stanovený termín je studentovi školy oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem školy, potom předchozí oznámení studentovi školy není provedeno.

Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná a tvoří ji

 • předseda – ředitel školy nebo jím pověřený vyučující,
 • zkoušející – vyučující studenta školy danému předmětu,
 • přísedící – jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu.