Podnikatelská činnost (66-41-N/03)

Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium je organizováno podobným způsobem vysokoškolskému, na zimní a letní semestr (období) a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná závěrečná zkouška, obsahující ústní teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu. Absolvent získá titul „ diplomovaný specialista“, zkratka DiS se uvádí za jménem.

Studijní ekonomicko–podnikatelský obor je určen pro absolventy všech typů středních škol a gymnázií zakončených maturitou, kteří chtějí teorii skloubit s praxí.

Naši odborní pedagogové při výuce reagují na aktuální ekonomické i politické dění v naší zemi i ve světě. Především na požadavky na trhu práce a snaží se o sepětí s praxí tak, aby co největší počet našich absolventů našel kvalitní uplatnění v praktickém životě.

Celé studium trvá 3 roky tj do 6 semestrů (období). Školní rok je rozdělen do 32 týdnů výukového období a praxe a 6 týdnů zkouškového období.

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.

Odborné předměty:

Ekonomika podniku – se zaměřuje na podstatu a fungování tržní ekonomiky, podnikové činnosti, daňovou soustavu a vedení ekonomické agendy firmy.

Založení a provoz podniku – řeší praktickou stránku založení a chodu firmy.

Management – se zabývá poznatky z oblasti podnikového řízení. Důraz je kladen na provázanost a detailní rozbor jednotlivých manažerských činností.

Marketing – má za úkol naučit prosadit se na trhu. Součástí je získání poznatků o možnostech uplatnění nejúčinnějších forem reklam produktů a propagace podniku.

Právo a podnikání – garantuje znalost systému práva a právního řádu v ČR ve vztahu k soukromému podnikání (ústavní, správní, občanské, obchodní, živnostenské, pracovní, trestní a rodinné právo)

Účetnictví podniku – zabezpečuje nejen dovednost vedení účetnictví podniku a daňovou evidenci, ale i orientaci v hospodárnosti a ekonomickém chování firmy.

Výpočetní technika – umožňuje využití internetu v podnikové praxi, práci s textovými a grafickými editory, databázemi či tabulkovými procesory.

Psychologie – garantuje orientaci v základech verbální a neverbální komunikace, typologii zákazníků i obchodních partnerů, jakož i umění sebepoznání či zvládat stresové situace.

Anglický a německý jazyk – výuka rozšiřuje znalosti studenta pro písemný i ústní kontakt s klienty a slovní zásobu v ekonomické oblasti.

Pravidelnou konfrontaci získaných znalostí zabezpečuje souvislá odborná praxe, kterou škola zabezpečuje v každém ročníku.

Ve všech odborných předmětech je posluchač veden k samostatnému tvůrčímu myšlení, k schopnostem k vytváření vlastních způsobů řešení a cest racionalizace podniku.

Studijní plán
Harmonogram školního roku
Rozvrh hodin
Pokyny ředitele