Absolutorium

Absolutorium je závěrečná zkouška, kterou se ukončuje studium v oboru VOŠ – Podnikatel pro obchod a služby. Při úspěšném složení této zkoušky získá absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem nosit za příjmením titul DiS, diplomovaný specialista v oboru.

Absolutorium se skládá ze tří částí:

  • z prvního cizího jazyka
  • z teoretické zkoušky z odborných předmětů
  • z obhajoby absolventské práce

Ústní absolutorijní zkoušce z cizího jazyka (dle výběru studenta) předchází písemný test, který prověřuje schopnosti porozumění čteného i poslechového textu.

Teoretická zkouška z odborných předmětů je stanovena učebním plánem. Studenti prokazují své znalosti z ekonomie, účetnictví, managementu, marketingu, práva, bankovnictví a pojišťovnictví.

Absolventskou práci studenti zpracovávají ve spolupráci s vedoucím absolventské práce. K obhajobě absolventské práce přistupuje student se znalostí posudků vedoucího a oponenta absolventské práce a po představení vlastní práce reaguje na dotazy členů zkušební komise. Téma absolventských prací vypisuje ředitel školy. Vlastní obsah práce je doporučen v rozsahu 30 – 40 stran formátu A4 s předepsanou grafickou úpravou.