Přijímací řízení

Harmonogram přijímacího řízení:

Denní studium
Kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2016
Podání přihlášky do 15. března 2016
1. kolo přijímacího řízení 22. dubna 2016
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 22. dubna 2016
2. kolo přijímacího řízení od 22. dubna 2016 do 30. dubna 2016
Dálkové studium
Podání přihlášek do 20. března 2016
Rozhodnutí o přijetí 30. června 2016

Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek!

V rámci přijímacího řízení na obory Obchodní akademie se přijímací zkouška nekoná, uchazeči
o studium budou přijati dle splněných kritérií přijímacího řízení.

1. kolo přijímacího řízení:

 • první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 proběhne od 16. března 2016
 • dopis ředitele o obdržení přihlášky a průběhu přijímacího řízení bude zaslán uchazeči do 20. března 2016
 • rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí bude odesláno uchazeči doporučeně v nejbližším termínu daném vyhláškou tedy od 22. dubna 2016
 • seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů dle stanoveného pořadí budou zveřejněny dle platné legislativy pod registračními čísly 22. dubna 2016 na našem webu a dále ve veřejně přístupných prostorách školy
 • registrační lístek přijatého uchazeče bude předán rodiči řediteli školy do 5 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí

2. kolo přijímacího řízení:

 • druhé kolo přijímacího řízení proběhne od 22. dubna 2016 do 30. dubna 2016
Kód Název oboru Počet žáků Forma
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie se školním vzdělávacím programemManagement sportu 30 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie se školním vzdělávacím programem – Informatika a komunikační technologie 30 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie se školním vzdělávacím programem – Cestovní ruch 30 denní
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 denní
78-42-M/03 Pedagogické lyceum 30 denní
63-41-M/02 Obchodní akademie 30 dálkové

Poznámka:  Studijní obory Obchodní akademie se školním vzdělávacím programem – Management sportu, Informatika a komunikační technologie a Cestovní ruch se bude otevírat pouze v případě dostatečného počtu žáků do povolené kapacity tříd školy.

Kritéria přijímacího řízení platné pro 1., 2. kolo:
Přijímací řízení se skládá z hodnocení studijních výsledků ze základní školy (8. a 9. ročník). Bude převedeno do bodové škály takto:

1,00 – 1,30 : 100 bodů
1,31 – 1,40 : 95 b
1,41 – 1,50 : 90 b
1,51 – 1,60 : 85 b
1,61 – 1,70 : 80 b
1,71 – 1,80 : 75 b
1,81 – 1,90 : 70 b
1,91 – 2,00 : 65 b
2,01 – 2,10 : 60 b
2,11 – 2,20 : 55 b
2,21 – 2,30 : 50 b
2,31 – 2,40 : 45 b
2,41 – 2,50 : 40 b
2,51 – 2,60 : 35 b
2,61 – 2,70 : 30 b
2,71 – 3,00 : 25 b
3,01 – 3,30 : 20 b
3,31 a  více: 0 b
 
 • Minimální počet bodů pro přijetí žáka ke studiu je 30 (ostatní podle individuálního posouzení a rozhodnutí ředitele školy).
 • Maximální počet bodů, kterého žák (uchazeč) může v rámci přijímacího řízení dosáhnout je 100.
 • Pozn.: v kritériích nebude zahrnuto výstupní hodnocení žáka ze ZŠ (není již stanoveno zákonem 561/2004 Sb.).

Při rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

 • klasifikace z cizího jazyka v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy
 • ZPS – změněná pracovní schopnost na základě úředního rozhodnutí
 • vítězství v krajském kole olympiády, postupně druhé a třetí místo v krajském kole olympiády
 • pořadí v okresních soutěžích

Cizinci, kteří se hlásí k přijetí a neabsolvovali vzdělávání na české základní škole absolvují pohovor, který bude podkladem pro přijetí případně nepřijetí uchazeče.

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání na OA ELDO o.p.s.
Kategorizace oborů OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:

63-41-M/02 Obchodní akademie (denní a dálkové studium) – zdravotní omezení – kategorie 28  
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Management sportu – zdravotní omezení – kategorie 28 
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Informatika a komunikační technologie – zdravotní omezení – kategorie 28
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Cestovní ruch – zdravotní omezení – kategorie 28
78-41-M/02 Ekonomické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)
Pro výše uvedené obory není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

78-42-M/03 Pedagogické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 23
(kategorie 23 = závažné duševní potíže a poruchy chování)
Pro daný obor vzdělání je součástí přihlášky ke vzdělávání originál nebo ověřená kopie lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Přihlášky ke stažení:

Denní studium
Dálkové studium